Regulamin sklepu

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO KLIENTA (KONTO)– podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem baggi.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 9. SPRZEDAWCA – EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000431493, NIP: 699-195-42-34.
 10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem: baggi.eu, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000431493, NIP: 699-195-42-34.
 4. Na baggi.eu umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
  • Newsletter;
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje:
  • Komputer z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do poczty elektronicznej;
  • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 20.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 20 lub nowszej.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Sklep internetowy oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie baggi.eu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  • na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania Zamówienia,
 2. Zamówienia można składać online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 7. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 8. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w koszyku pola „DO KASY".
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 10. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 4

DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika).
 2. Zamówienia realizujemy na terenie Polski.
 3. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

§ 5

PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • za pobraniem (gotówką przy odbiorze przesyłki),
  • przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę), który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 6

ZWROTY

 1. Towar podlega zwrotowi/wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny, posiadać metki i zawieszki, w które był zaopatrzony oraz nie może nosić śladów użytkowania.
 2. W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie Formularza zwrotu zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go razem z towarem na niżej podany adres: EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501 Poznań.
 3. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania.
 4. Zwrot będzie dokonany przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu przez okres 2 lat od daty wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu przez okres 2 lat od daty zakupu. W takim przypadku prosimy o odesłanie reklamowanego towaru przesyłką na niżej podany adres: EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Zmartwychwstańców 9, 61-501 Poznań.
 2. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym Formularzem reklamacji.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 9

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 2. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.04.2017r.